หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของบริษัท
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บทความเกี่ยวกับ รปภ.
คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ติดต่อเรา
ติดต่อสอบถามบริการ

โทร. 085-021-8707
โทร. 088-655-1876

นโยบายของบริษัท


วิสัยทัศน์
    มุ่งมั่นพัฒนางานรักษาความปลอดภัยให้มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพและผลงาน
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการตลอดเวลา


พันธกิจ
    เรามีหน้าที่อันดับแรกคือการป้องกันรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ เสริมสร้างให้เกิด
สภาพแวดล้อมสภาวะ ความปลอดภัยในสถานที่ของผู้ว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นมืออาชีพ
ซื่อสัตย์ ด้วยผลงานที่เกิดประสิทธิผลและความรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง มีทีมงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ
ทุกระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งมีศักยภาพเพียงพอที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานหรืออาณาจักรของผู้ใช้บริการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และดูแลใกล้ชิดกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อความเข้าใจที่ดีร่วมกันในการปรับปรุง
พัฒนางานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เสริมสร้าง ขวัญ กำลังใจที่ดีกับพนักงานโดยใช้แรงงาน
เชิงรุก ด้านความเป็นธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค ค้นหาความรู้ และก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อความ
ทันยุคสมัยของเทคโนโลยี ขยายธุรกิจไปในภูมิภาคต่าง ๆ  และแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ทีมีความเชื่อมโยงความ
สามารถและประสบการณ์


นโยบาย

1.    ต้องยกระดับมาตรฐาน งานรักษาความปลอดภัยให้มีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด โดยเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ
จากสังคมและผู้ใช้บริการ
2.    เสริมสร้าง งานรักษาความปลอดภัย และงานบริการอื่นๆ ให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น พึงพอใจเมื่อ
ใช้บริการและ คุ้มค่าต่อการลงทุน
3.    พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพตลอดเวลา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
4.    รักษา ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรที่มีคุณภาพ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติในสังคม
5.    ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อความสงบเรียบร้อยในสังคมและความ
มั่นคงของชาติ


 
บริษัท พี.เอ็มซีเคียวริตี้ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
 
ที่อยู่ : 62/288 หมู่7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่จังหวัด จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140
เบอร์มือถือ : 02-0026004,085-021-8707,088-655-1876
FAX : 02-4960803


 
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.